Cg artist portfolio

Posts tagged “desert

Sensor for Kamaz Dump Truck

Modeling and animation – Artyom Shatunovskiy, Dmitriy Smyslov

Composing – Dmitriy Smyslov

Advertisements