Cg artist portfolio

Posts tagged “стройка

Sensor for Kamaz Dump Truck

Modeling and animation – Artyom Shatunovskiy, Dmitriy Smyslov

Composing – Dmitriy Smyslov

Advertisements