Cg artist portfolio

Video

Gindi Life modeling and animation

Advertisements

Sensor for Kamaz Dump Truck

Modeling and animation – Artyom Shatunovskiy, Dmitriy Smyslov

Composing – Dmitriy Smyslov


Sensors for cars (Video)

3d modeling and animation – Artyom Shatunovsky, Dmitriy Smyslov

Composing – Sergey Karasev